Skip to product information
1 of 2

אביר יעקב על התורה

אביר יעקב על התורה

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

מאסף עשיר של אמרים נפלאים ודרושים יקרים ונשגבים, שנלקטו ממשנתם של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, ונכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, מחיבוריהם ותורתם שהותירו אחריהם בכתובים. במלאכת מחשבת ובעמל רב, נאספו ונערכו על פי סדר פרשיות התורה, חלוקים לקטעים ומנוקדים, והם מובאים בשפה נעימה ובלשון צחה, לעטר את לשון הפסוק או את ענייני הפרשה.

סדרת ספרים ייחודית זו, יצאה לאור ע"י קרן 'טללי ברכה', בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ. הספר נסדר ונדפס במהדורה יוקרתית, בעיצוב מרשים ומרהיב, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', לנוחותם של הלומדים ולכבודה של תורה.

View full details