Skip to product information
1 of 1

אדמו"רי חב"ד ויהדות בראזיל - ב' כרכים

אדמו"רי חב"ד ויהדות בראזיל - ב' כרכים

Regular price $37.00 USD
Regular price Sale price $37.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר החדש "אדמו"רי חב"ד ויהדות ברזיל" סוקר ומקיף לראשונה את מעורבותם הכבירה של שלושת הדורות האחרונים בשושלת נשיאי חב"ד, כ"ק אדמו"ר הרש"ב, כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, בנעשה בקרב מדינת בראזיל ויהודיה, והוא סוקר את פועלם למען יהדות בראזיל החל מאמצע שנות ה'עת"ר, לפני כמאה שנה, ועד לשנת תש"ל.

הספר החדש "אדמו"רי חב"ד ויהדות בראזיל" הנו פרי עבודת מחקר ממושכת ומעמיקה. הספר הנו בן למעלה מארבע מאות וחמישים עמודים, ומתפרסמים בו כמאה ושבעים מסמכים וכמאה ועשרים תמונות הקשורים לפועלם של רבותינו נשיאינו ומדינת בראזיל, ובהם מסמכים נדירים ותמונות נדירות.

כמו כן, אגרות קודש רבות של רבותינו נשיאינו בשייכות למדינת בראזיל מתפרסמים בספר זה לראשונה, וכן נחשפים בו לראשונה שורה של כתבי יד קודש של רבותינו נשיאינו בקשר למדינת בראזיל, שנמסרו לפרסום באדיבות הוצאת הספרים קה"ת וספריית אגודת חסידי חב"ד.

לצורך עריכת הספר החדש, קיימו מו"ל הספר במהלך השנים ראיונות עומק ממושכים עם שורה של אישים מרכזיים אשר פעלו בקרב יהדות בראזיל, ובהם הרה"ח הרב יוסף הלוי וויינברג ז"ל, השד"ר הראשון של רבותינו נשיאינו לבראזיל; הרה"ח הרב צבי הירש חיטריק ז"ל, השליח הראשון של הרבי נשיא דורנו לבראזיל; מרת אלטע דבורה בלומנפלד ז"ל, רעייתו של הרב ירחמיאל בלומנפלד ע"ה, רבה הראשי של ריו; מרת גרינר ע"ה, רעייתו של ר' פייבל גרינר, מראשוני המתיישבים החב"דיים בבראזיל; ויבדל"ח הרה"ח הרב חיים שי' בנימיני, מייסד ישיבת חב"ד בפטרופוליס, אשר פעל בשליחות בבראזיל כארבעים שנה; וכן הרה"ח הרב מאיר שי' זאיאנץ, בנו של השו"ב החב"די בבראזיל הרה"ח הרב שמחה יצחק זאיאנץ ע"ה.

כל אלו התראיינו בחפץ לב וסיפרו על פעולות חב"ד בבראזיל בימי הבראשית שלה, על הוראות והדרכות שזכו לקבל מהרבי, ואף נתנו חומרים ותיעודים חשובים לפרסום בספר זה.

אכן, יחס מיוחד במינו, של חביבות רבה וקירבה יתירה, היה לרבותינו נשיאינו אדמו"רי חב"ד ליהדות בראזיל. דעתם של רבותינו נשיאינו היתה נתונה כל העת ליהדות זו, ולאורך השנים פעלו למענה רבות בשיגור שלוחים לעסוק בחיזוק והפצת יהדות, הפצת מעינות החסידות, הקמת מוסדות חינוך ובהמשך גם בתי חב"ד בכל רחבי המדינה, ובד בבד שמירה על קשר מכתבים ומסרים בעל-פה עם שורה ארוכה של רבנים, עסקנים ופעילים יהודיים מחוגים שונים.

בתקופתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, הפעילות החב"דית במדינה הייתה מבוססת בעיקר על ביקורים של שד"רים ושלוחים שלו מעת לעת, ובראשם השד"ר הנודע הרה"ח הרב יוסף הלוי וויינברג ע"ה. בהמשך, הרבי נשיא דורנו שיגר לבראזיל שלוחים קבועים, החל מהשליח הקבוע הראשון לבראזיל הרה"ח הרב צבי הירש חיטריק ז"ל, שעם השנים התפרסו לארכה ולרחבה של המדינה הענקית.

פועלם הגדול של רבותינו נשיאינו למען יהדות בראזיל - נלמד מתוך אגרות הקודש שכתבו ונשתמרו, ומתוך שלל סיפורים, עובדות ורשימות זיכרונות המפוזרים בספרים ובפרסומים רבים. בספר החדש נקבצו כל אלה יחד לראשונה ונלקטו ונערכו דבר דבור על אופנו, לפי סדר האירועים והאישים.

ואכן, מתוך הספר החדש עולה ומצטיירת תמונה מקיפה, מרשימה ביותר, של מעורבות ממושכת של נשיאי חב"ד והשפעה עמוקה על יהדות בראזיל, על ידי שלוחי רבותינו נשיאינו במדינה זו, באמצעות פגישות ממושכות עם אישים ומנהיגים מרכזיים מיהדות בראזיל, וכן על ידי ניהול התכתבות מסועפת בכל הקשור ליהדות זו - עד שמתבררת ומתבהרת העובדה כי חלק מרכזי ביותר של חיי יהדות בראזיל במאה השנים האחרונות, הנו מכוחם והשפעתם של נשיאי חב"ד, שלוחיהם ותלמידיהם ומושפעיהם, אשר רבים מהם דבקו בתורת החסידות ומנהגיה, השפעה ההולכת ונמשכת עד לימינו אלה.

View full details