Skip to product information
1 of 1

באתי לגני תש"י - גרין

באתי לגני תש"י - גרין

Regular price $17.00 USD
Regular price Sale price $17.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

באתי לגני אחותי כלה - פסוק זה משיר השירים, הפותח את מאמרו הראשון של הרבי מלך המשיח, עם עלותו לכס הנשיאות, הפך לסלוגן שגור בעגה החב"דית של דור השביעי. במילים אלו, קשר הרבי את תפקידו ומטרתו של דור זה - להביא את השכינה אל ה"גן", אותו הגן שבו היא שרתה מתחילה.

באתי לגני המבואר - ביאור מאמר באתי לגני של אדמו"ר הריי"צ, מלוקט מתורת הרבי. המאמר מופיע עם ניקוד ופיסוק ולאחריו הביאור.

מאת הרב יקותיאל גרין.

View full details