Skip to product information
1 of 1

הלכה למעשה - חנוכה ופורים

הלכה למעשה - חנוכה ופורים

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר מקיף את ההלכות ומנהגי חב"ד לחנוכה, פורים וחודשי החורף.

כבר נודעה בשער בת רבים סדרת הספרים המפוארת 'הלכה למעשה – מועדים' , המהווה מדריך מקיף לכל ההלכות הנוגעות למעשה, בשפה ברורה ובאופן שווה לכל נפש.

ספר זה מיוסד על פסקי השלחן ערוך ונושאי כליו, ופסקי רבותינו נשיאינו, ועד להוראות והדרכות כ"ק אד"ש מלך המשיח. בנוסף לכך, שולבו בקובץ זה פסקי רבני חב"ד שבדור האחרון – בעניינים שונים המתעוררים ובאים מזמן לזמן.

מאחר ובדרך כלל כתובים ספרי ההלכה בשפה תורנית מובהקת – פעמים מתקשה הלומד להבין את חפצו ומשאלו, ואת מסקנת הדברים הלכה למעשה. עריכת ההלכות בספר זה באה בשפה בהירה וקולחת, המגישה את ההלכה כשולחן הערוך לכל החפץ ללמוד ולהבין את הלכות החג.

חברה לכל אלה מעלה נוספת וייחודית לספר זה; והיא, העבודה היסודית שנעשתה כהכנה לכתיבת ההלכות רבות בספר זה. בשנים האחרונות, הגיעו ללשכת ההלכה של מכון הלכה חב"ד מספר רב של שאלות – בתקופת ההכנות לחגים ובמהלכם. שאלות אלו עברו בירור יסודי והכרעה הלכתית מעשית על־ידי רבני מכון הלכה חב"ד המשיבים לשאלות הלכתיות, הכרעות אלו העמידו אותנו על הנושאים שהציבור זקוק בהם לבירור. ואכן, לאותם נושאים נדרשנו בספר זה, להביאם ולציינם לתועלת ציבור השואלים.

עבודת הכתיבה והעריכה בספר זה נעשתה בהכוונתם ובהדרכתם של כמה מרבני מכון הלכה חב"ד, אשר במהלך הכתיבה דנו וליבנו נושאים רבים הנוגעים להלכה ולמעשה, בכדי שיתאפשר להגישם בספר זה עם הכרעה ברורה ומעשית. ובסיום מלאכת הכתיבה עברו ביסודיות בהגהה מדוקדקת על פרטי ההלכות שנכתבו בו.

*

הספר נכתב במתכונת ייחודית, המאפשרת ללומד להגיע לידי מיצוי לימוד הלכות החג באופן יסודי. מבנה הספר כולל בתוכו כמה חלקים שונים המרכיבים ביחד תמונה שלימה ומקיפה, המביאה את הלומד לידי ידיעה בהירה ביסודות ההלכה וטעמי המנהגים, ולהתמצאות רחבה בפרטי ההלכה.

להלן יוצג מבנה הספר ותוכנו:

הלכות ומנהגים

בהלכות חנוכה ופורים יש פרטים הלכתיים רבים הנוגעים לעצם מצוות החג, ונוסף על כך רבו המנהגים במועדים אלו ובשאר התאריכים המיוחדים שבתקופה זו בשנה. בידיעת ההלכות והמנהגים כראוי, ניתן לקיים את מצוות החגים כהלכתן כ"מהדרין מן המהדרין". כך המעיין ימצא אפוא ליקוט מסודר הכתוב בצורה מפורטת וברורה, החל מימי חודש כסלו ומנהגיו, ימי החנוכה, מנהגי חודש טבת הכוללים את דיני עשרה בטבת ו"ליל ניטל", מנהגי חודש שבט וחמשה עשר בו, ימי חודש אדר בשנה פשוטה ומעוברת, ימי הפורים דיניו ומנהגיו, ועד לסיום חודש אדר.

הקדמות להלכות

עבודה גדולה וייחודית נעשתה בספר זה, והיא ההקדמות להלכות. דרכם של ספרי ה'ליקוטים' להביא את ההלכות הנצרכות והדברים הנוגעים למעשה. אך כבר אמרו רבותינו "לעולם ישלש אדם שנותיו . . שליש במשנה ושליש בתלמוד" . היינו, שאין להסתפק בלימוד ה'משנה' – ההלכה, אלא יש ללמוד את 'התלמוד' – שהם טעמי ההלכות. כך ניתן להבין היטב את ההלכה, לזכור אותה, ולהתנהג לפי הדרכותיה כראוי.

לשם מטרה זו, נכתבה הקדמה מפורטת לפני כל חג, המסבירה את יסודות ההלכה, ביאורי המצווה בתורה שבעל פה, עד לספרי הפוסקים האחרונים. וכמובן, ביאורי רבותינו נשיאינו בעניינים אלו.

אף שדרכו של אדם לחפש את מבוקשו ללא מאמץ, ובאם ניתן להגיע למטרה בדרך קלה, הרי שכך אדם יבחר את דרכו. במקרה דנן, מומלץ ביותר לכל מי שנוטל את הספר ללמוד בו – לעבור ביסודיות על ההקדמות ללימוד ההלכות. לימוד זה ייתן טעם וחיות מיוחדת בכל קיום הלכות החג, ויאפשר ללומד להסביר את טעמי ההלכות לבני ביתו ולילדיו הקטנים – דבר שיגביר את שמירת החג בהידור בביתו ובמשפחתו – כרצון ה' יתברך. וכבר העידו רבים, ובראשם רבנים ושלוחים, על החיות המיוחדת שהוסיפו ההקדמות של סדרת "הלכה למעשה", ללימוד ההלכות בקרב בני קהילותיהם.

שאלות ותשובות

במהלך הספר צוינו מקורות ההלכה בתמצית. כדרכה של תורה, ישנן הלכות אשר לא נפסקו באופן ברור בספרי ההלכה הקדמונים – ויש לברר מתוך הכתובים ולהסיק את מסקנת ההלכה. בהלכות מעין אלו ישנם דיונים ובירורים ארוכים, על מנת להגיע למסקנת ההלכה הנכונה בסייעתא דשמיא. אך למען ירוץ הקורא בספר, בחרנו שלא להביא בגוף הספר את הדיונים והפלפולים שישנם בהלכות שונות. תמורת זאת, הבאנו את סיכומו של הדיון במדור מיוחד בסוף הספר. חלק זה נערך בצורת שאלות ותשובות עם פיענוח מראי המקומות, וזאת בכדי להקל על המעיין ללמוד תשובות אלו בצורה ברורה, כשלצד בירור מעמיק תבוא המסקנה. במקרה שיש בו דיון ובירור הלכתי – צוין בהערה 'ראה בשאלות ותשובות'. כך יוכל הלומד לעיין כשעתותיו בידו, בדיון ההלכתי שסביב ההלכה ובמקורותיה.

קביעות שנים

קביעות ימי חג ומועד משתנה משנה לחברתה. פרטים רבים מהלכות החג קשורים ביום בשבוע בו חל החג, וישנן הדרכות מיוחדות בהתאם לקביעות המסוימת.

על כן, ייחדנו בספר זה פרקים וסעיפים העוסקים בהוראת ההנהגה לשנים אלו. דבר המסייע לידיעת ההלכה בזמנים אלו באופן הברור ושווה לכל נפש.

View full details