Skip to product information
1 of 1

הלכה למעשה - שבועות

הלכה למעשה - שבועות

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

חג השבועות ידוע כחג אשר הלכותיו מועטות ביחס לשאר החגים אשר פרטים רבים בהלכותיהם. למרות כל זאת, בעקבות השאלות הרבות המופנות לרבני המכון – התוודענו לעניינים רבים הדורשים הבהרה ובירור גם בחג זה. בספר זה ניתן המענה לדברים הדורשים הכרעה בכל הסוגיות ההלכתיות של 'זמן מתן תורתנו'.

עבודת הכתיבה והעריכה של נעשתה בהכוונתם ובהדרכתם של כמה מרבני מכון הלכה חב"ד, אשר במהלך הכתיבה אף דנו וליבנו נושאים רבים, בכדי שיתאפשר להגישם בספר זה עם הכרעה ברורה ומעשית.

בסיום מלאכת הכתיבה עבר הספר הגהה מדוקדקת ע"י הרב מיכאל אבישיד, הרב משה קורנוייץ והרב חיים קיז'נר מרבני המכון.

View full details