Skip to product information
1 of 1

הלכה למעשה - תשרי

הלכה למעשה - תשרי

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר 'הלכה למעשה' – חודש תשרי, מאגד בתוכו את כל הלכות החגים של חודש תשרי.

הספר נכתב במתכונת ייחודית, המאפשרת ללומד להגיע לידי מיצוי לימוד הלכות החג באופן יסודי. מבנה הספר כולל בתוכו כמה חלקים שונים המרכיבים ביחד תמונה שלימה ומקיפה, המביאה את הלומד לידי ידיעה בהירה ביסודות ההלכה וטעמי המנהגים, ולהתמצאות רחבה בפרטי ההלכה.

להלן יוצג מבנה הספר ותוכנו:

הלכות ומנהגים

חודש תשרי, מורכב מחגים ומועדים שונים – ומתוך כך ההלכות רבות ומגוונות. החל ממצוות שופר והלכותיה, ועד לכללי בניית הסוכה וישיבתה. בתוך כך, יש פרטים הלכתיים רבים הנוגעים לעצם המצווה – ובידיעת ההלכה כראוי , ניתן לקיים את המצוות הללו כהלכתן ללא כל חשש.

הקדמות להלכות

עבודה גדולה וייחודית נעשתה בספר זה – והיא ההקדמות להלכות. דרכם של ספרי ה'ליקוטים' להביא את ההלכות הנצרכות והדברים הנוגעים למעשה. אך כבר אמרו רבותינו "לעולם ישלש אדם שנותיו . . שליש במשנה ושליש בתלמוד". היינו, שאין להסתפק בלימוד ה'משנה' – ההלכה, אלא יש ללמוד את 'התלמוד' – שהן, טעמי ההלכות. כך ניתן להבין היטב את ההלכה, לזכור אותה, ולהתנהג לפי הדרכותיה כראוי.

לשם מטרה זו, נכתבה הקדמה מפורטת לפני כל פרק ופרק, המסבירה את יסודות ההלכה – החל מתורה שבכתב, ובהמשך – לביאורי המצווה בתורה שבעל פה, עד לספרי הפוסקים האחרונים. וכמובן, ביאורי רבותינו נשיאינו באותו עניין.

דרכו של אדם לחפש את מבוקשו ללא מאמץ – ובאם ניתן להגיע למטרה בדרך קלה, הרי שכך אדם יבחר את דרכו. אולם במקרה דנן, מומלץ ביותר לכל מי שנוטל את הספר ללמוד בו – לעבור ביסודיות על ההקדמות ללימוד ההלכות. לימוד זה ייתן טעם וחיות מיוחדת בכל קיום הלכות החג, ויאפשר ללומד להסביר את טעמי ההלכות לבני ביתו ולילדיו הקטנים – דבר שיגביר את שמירת החג בהידור בביתו ובמשפחתו – כפי רצון ה' יתברך, וכהוראת ההלכה.

הערות ועיונים

במהלך הספר צוינו מקורות ההלכה. כדרכה של תורה, ישנן הלכות אשר לא נפסקו באופן ברור בספרי ההלכה הקדמונים – ויש לברר מתוך הכתובים ולהסיק את מסקנת ההלכה. בהלכות מעין אלו ישנן דיונים ובירורים ארוכים, על מנת להגיע למסקנת ההלכה הנכונה בסייעתא דשמיא. אך למען ירוץ הקורא בספר, בחרנו שלא להביא בגוף הספר את הדיונים והפלפולים שישנם בהלכות שונות, ואלו הובאו ב'עיונים' שבסוף הספר. במקרה שבה הוצגה הלכה אשר יש בה דיון ובירור הלכתי – צוין בהערה 'ראה בעיונים'. כך יוכל הלומד לעיין כשעתותיו בידו, בדיון ההלכתי שסביב ההלכה, ובמקורותיה של הלכה זו.

קביעות שנים

חגי תשרי במשך השנים, יכולים לחול בימים שונים בשבוע. בשנים אלו משתנות ההלכות לפי בהתאם לאותה קביעות, וכן יש בהן הדרכות מיוחדות לאופן ההנהגה בזמנים אלו.

על כן, ייחדנו בספר זה פרקים העוסקים בהוראת ההנהגה לשנים אלו. דבר זה, מסייע על ידיעת ההלכה בזמנים אלו, בצורה ברורה ושווה לכל אחד ואחד.

View full details