Skip to product information
1 of 1

ללא מורא - 2 כרכים

ללא מורא - 2 כרכים

Regular price $32.00 USD
Regular price Sale price $32.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

בשני כרכי הספר מתוודעים הקוראים הצעירים לסיפור חייו של הצדיק המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זי"ע, שלחם במסירות נפש עילאית למען קיום החיים היהודיים ברוסיה הסובייטית.

דמותו המופלאה (שבמשך שנים רבות גם חסידים מבוגרים לא ידעו עליה הרבה) נחשפת ועולה מהסיפורים המרתקים: ההקפדה על קוצו של יו"ד בכל עניין של הלכה ויראת שמיים; מסירות הנפש והעמידה התקיפה נגד הממשלה הרוסית; הסבל הרב שעבר בשנות הגלות האיומות בכפר הנידח צ'יאילי ולאחר מכן באלמא אטא; מסירות הנפש של רעייתו הרבנית חנה ע"ה שסייעה לו בכל - כל אלה ועוד רבים "תופסים" את הקורא לאורך כל הספר . 

בשילוב עלילה חווייתית המתרחשת בימינו אנו ודיונים על דמותו רבת ההוד, יכירו הילדים את רבי לוי יצחק - "המנהיג במדינה ההיא" כפי שכינה אותו בנו - הרבי, ויתחזקו בהליכות חסידיות ובהתקשרות לאילנא דחיי

View full details