Skip to product information
1 of 1

מעבר יבוק

מעבר יבוק

Regular price $24.00 USD
Regular price Sale price $24.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ספר מעבר יבוק, לרבינו אהרון ברכיה ממודינא זיע"א, ובו יבואר איך יתנהג האדם כל ימי חייו עד עת בא יום פקודתו. בספר 112 פרקים (בגימטריה יבק), הכוללים, בין השאר, תפילות וטקסים המיועדים לחולה, בני משפחתו והסובבים אותו במשך מחלתו, יציאת נשמתו וקבורתו. בספר יש ביטוי לפחדיו של החולה מן המוות ואת תקוותו להירפא, כמו ההיבט המציאותי של הסובבים אותו בהקשר לתהליך אותו הוא עובר‏. הספר אינו חיבור הלכתי במובן המקובל של המילה, אך למרות זאת יש לו השפעה אדירה בשדה הפסיקה בתחום אחרית ימיו של יהודי‏
View full details