Skip to product information
1 of 1

רבותינו נשיאינו - הצמח צדק

רבותינו נשיאינו - הצמח צדק

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

רבותינו נשיאינו היא סדרה פוופלארית הכוללת שישה ספרים העוסקים בתולדות חייהם והנהגתם של אדמו"רי חב"ד בעריכת הרב יוסף יצחק קמינצקי.

הספרים כוללים לקט סיפורים ידועים יותר וידועים פחות, מעובדים מנוקדים ומותאמים לילדים.

בספרים, קווים ביוגרפיים של כל אדמו"ר, וגם ראשי תיבות נפוצים בחב"ד מוטמעים בו לרוב, בכדי ללמד את הילדים לקרוא תולדות חסידים.

הכרך הנוכחי הוא על תולדות אדמו"ר הצמח צדק

View full details