Skip to product information
1 of 1

שמירת הברכות

שמירת הברכות

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר שמירת הברכות נערך על ידי הרב שמעון גדסי, ר"מ בישיבת חב"ד ברמת אביב.

בספר מופיעים הלכות ברכות הנהנין והסעודה מבוארות מבוארות בלשון קלה וברורה על פי שולחן ערוך אדמו"ר  הזקן, וכן משולבים בו מנהגי חב"ד.

ספרי ההלכה של הרב גדסי ספריו קנו להם שם בקרב חסידי חב"ד, וההסכמות המעטרות אותם מעידות כי ניתן לחיות על פי פסקי ההלכה בהן.

View full details