Skip to product information
1 of 1

שמירת הכשרות

שמירת הכשרות

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר שמירת הכשרות נערך על ידי הרב שמעון גדסי, ר"מ בישיבת חב"ד ברמת אביב.

בספר מופיעים הלכות כשרות מבוארות בלשון קלה וברורה על פי שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, וכן משולבים בו מנהגי חב"ד.

הספר כולל את הלכות כשרות בכל התחומים ומבוארים בו הלכות הנוגעות למעשה בענינים: אבר מן החי, ביצים, בישול עכו"ם, חמץ בפסח, טבל, חדש, בשר בחלב, חלב נכרי, פת עכו"ם, בכורות, הטבלת והגעלת כלים, נבלה, ניקור, כיסוי הדם, מליחה, נבלה, נטע רבעי, סימי כשרות בבהמות חיות עופות ודגים, מעשרות, שחיטה, שמיטה, בדיקת תולעים בפירות וירקות, הפרשת חלה, יין גויים, גיד הנשה ועוד ועוד.

ספרי ההלכה של הרב גדסי ספריו קנו להם שם בקרב חסידי חב"ד, וההסכמות המעטרות אותם מעידות כי ניתן לחיות על פי פסקי ההלכה בהן.

View full details