Skip to product information
1 of 1

שער הבטחון המבואר לאור החסידות , כריכה קשה

שער הבטחון המבואר לאור החסידות , כריכה קשה

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

שער הביטחון לרבנו בחיי המבואר לאורהחסידות, כריכהקשה

הספר שער הביטחון לרבנו בחיי – שבמכתבים רבים המליץ הרבי ללומדו, כדי להגיע למנוחת הנפש וכעצה לדאגות – כעת מבואר בשפה ברורה השווה לכל נפש, לאור החסידות ושיחותיו של הרבי.

העצה וההוראה של הרבי להשתחרר מדאגות ולהגיע למנוחת הנפש: לימוד שער הביטחון.

"בשאלתו מה זה מנוחת הנפש, אינו מובן מה הוא הספק בדבר, ואם כוונתו באיזה דרך לבוא לזה, הנה בכלל תלוי זה במידת הביטחון ותוקפה, ובפרט על פי תורת הבעש"ט בעניין דהשגחה פרטית. ומהנכון שילמד פעמיים ושלוש שער הביטחון בספר חובת הלבבות". (אגרות קודש כרך ט"ו איגרת ה'תיב),

"ידועה העצה היעוצה להיעדר הדאגות, הוא מדת הביטחון; והאריכות בהאופן איך להסביר לעצמו ענין הביטחון, מבואר בכמה מקומות ומהם בספר חובת הלבבות שער הבטחון." (אגרות קודש כרך י"ז איגרת ו'רמז)

"ילמוד ג' או ד' פעמים שער הבטחון בחובת הלבבות. כמובן, שאין כוונתי שילמוד זה בפעם אחת, אלא במשך איזה שבועות" (אגרות קודש כרך כ"א איגרת ז'תתפז)

"ילמוד בחובת הלבבות שער הביטחון ויתבונן בתוכנו מזמן לזמן". (אגרות קודש כרך כ"ט עמ' קפא)

מהו שער הביטחון?

'שער הביטחון' הוא השער הרביעי מתוך הספר "תורת חובות הלבבות" שחיבר רבנו בחיי (בן יוסף בן פקודה) זצ"ל, מגדולי הראשונים, לפני קרוב ל־1,000 שנים.

חיבור זה הוא אחד המקורות הכתובים שעוסק בהרחבה בהסברה שכלית של הביטחון בה', מהותו, דרכי קנייתו, השפעתו על חיי האדם ועוד.

במכתבים רבים המליץ הרבי ללמוד חיבור זה – כעצה למנוחת הנפש ושחרור מדאגות.

חיבור זה דן בין השאר בנושאים הבאים:

מהם העקרונות שיעזרו לנו לבחור ולזהות את העבודה, הפרנסה והשליחות שמתאימה לנו באמת?

כיצד מפתחים תודעה וחשיבה נכונה של ביטחון ומנוחת הנפש?

איך משלבים נכון את הביטחון בה' עם ההשתדלות בחיי המעשה?

איך להתייחס לתקופת בדידות? איך מפתחים קשרים חברתיים נכונים ללא תלות מסוכנת?

מהן הסיבות לתופעת "צדיק ורע לו"? איך הביטחון בה' משפיע על ההשתדלות בענייני בריאות ושמירה מסכנות?

בספר החדש מובאים דבריו של רבנו בחיי (על פי התרגום של הרב יוסף קאפח זצ"ל) כשהם מלווים בפירוש בשפה ברורה ופשוטה, וזוכים להרחבה ולהארה על פי תורת החסידות וביאוריו של הרבי, ומתוך כך מתחדדים ומאירים באור יקרות.

הביאור נערך על פי שיעוריו של הרב יצחק ערד, ראש ישיבת 'דעת' ומכון 'דעת ותבונה'.

בסוף הספר הובאו הוספות אחדות בנושא הביטחון בה', וביאור מכתב מיוחד של הצמח צדק איך מתגברים על מורך לב.

כריכה קשה עם סימניה.

View full details