Skip to product information
1 of 1

דבר מלכות - חידושים וביאורים בהלכות מלכים להרמב"ם

דבר מלכות - חידושים וביאורים בהלכות מלכים להרמב"ם

Regular price $36.00 USD
Regular price Sale price $36.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר מכיל בתוכו אוצר בלום מלוקט מתוך כל תורתו (המוגהת) של הרבי מלך המשיח, בהם יש חידושים וביאורים בהלכות מלכים ומלחמותיהם פרקים יא-יב - "הלכות מלך המשיח" להרמב"ם.

ספר זה מהווה מעין מאסף לכל המחנות ונותן יכולת למצוא בפונדק אחד ובסדר מסודר, הן החידושים והביאורים, הן הדיוקים וההערות והן המקורות וגם הרמזים, ועד לביאור הענינים על פי פנימיות הענינים שבשני פרקים אלו ברמב"ם - המפוזרים לרוב בתורתו של הרבי.

הספר יוצא לאור על פי הדגשתו המיוחדת של כ"ק אדמו"ר מה"מ ללמוד "הלכות מלך המשיח" ברמב"ם, ובפרט על ידי "מעשה רב" - שהורה להדפיס וחילק בידיו הק' לכל אחד ואחד הקונטרס "דבר מלכות - חידושים וביאורים בהל' מלכים פרקים יא-יב", שבו נלקטו ארבע משיחותיו הק' בביאורים ההלכות הנ"ל, על מנת לעודד את הלימוד בזה.

View full details