Skip to product information
1 of 1

השער לפרשה - גלויברמן

השער לפרשה - גלויברמן

Regular price $15.00 USD
Regular price Sale price $15.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
הספר שער לפרשה מאת הרב יעקב גליוברמן, שוטח ומגיש רעיונות לפרשיות השבוע בשפה קולחת ובהירה, המחדדים מוטיב מרכזי שמופיע בכל פרשה ופרשה, לצד סיפור ואגדות חז"ל הקשורים בנושא המרכזי.
לכל אחד מאיתנו ישנם אירועים בהם אנו אמורים 'לשאת דברים', בין כאורחים ובין כשלוחים או שלוחות. הספר הזה הוא בדיוק בשבילכם. במספר שורות תוכלו לתמצד כל פרשה בצורה פשוטה מחד אך בשפה עכשווית וקולחת מאידך.
הספר מבוסס ומעובד על פי שיחות ורעיונות של הרבי מליובאוויטש.
View full details