Skip to product information
1 of 1

משנה תורה לרמב"ם בכרך אחד

משנה תורה לרמב"ם בכרך אחד

Regular price $40.00 USD
Regular price Sale price $40.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
משנה תורה השלם – רמב"ם בכרך אחד‚ מותאם ללומדי השיעור היומי,  בנוסח מדוייק לפי כתבי יד מדויקים, עם איורים ותרשימים מהימנים ששילב הרמב"ם בספרו והושמטו בדפוסים המצויים.
ההלכות מופיעות בניקוד מלא להקלת ההבנה והקריאה, עם פיסוק וסימני תחביר, ביאורי מילים ומונחים.
במהדורה זו מופיעים המדורים הבאים:
  • "מקורות היד" – מעל 60,000 מקורות לפסקי הרמב"ם. "מקבילות הרמב"ם" – ציונים למובאות מקבילות מספרי הרמב"ם האחרים.
  • כזה ראה וקדש – מבוא וסקירה להלכות קידוש החודש בליווי תרשימים תלת מימדיים.
  • "יד להלכה" – ציון פסקי ההלכה שנפסקו בשו"ע ושו"ע אדמו"ר הזקן דלא כהרמב"ם.
  • "עיטורי מלך" – מעל 2000 הפניות לכל ביאורי הרבי. ציון עקבי של השיעורים היומיים – לפי כל המסלולים בשיטה ייחודית פרקטית.
  • "מורה שיעור" רב שנתי, לכל המסלולים, משולב בתוך הספר.
  • "דבר מלכות" – שיחות הרבי אודות תקנת לימוד הרמב"ם היומי, ותוכן ה"הדרנים". מבוא מקיף אודות תקנת לימוד הרמב"ם וחשיבותה.
  • תולדות הרמב"ם. נספחים – מענות קודש, התכתבויות עם הרב קאפח, מכתב למלך מרוקו, ומיצגים שונים.
1262 עמ'.
מידות: 17.5×24 ס״מ.
View full details