Skip to product information
1 of 1

שיעורים בהמשך תער"ב - סט 15 כרכים

שיעורים בהמשך תער"ב - סט 15 כרכים

Regular price $240.00 USD
Regular price Sale price $240.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב", הוא פירוש, ביאור, ומראי מקומות בדרך אפשר (על פי שיעורים שנמסרו בישיבת דעת ברחובות) להמשך הארוך ביותר של כ"ק אדמו"ר הרש"ב – המשך תער"ב, אשר רבותינו נשיאנו העידו עליו כי יש בו "גדולות ונפלאות אף לגבי שאר ההמשכים, ובו מבוארים כל העניינים העמוקים בחסידות כדברים מוחשיים רגילים".

הספרים בנויים באופן של ביאורים וסיכומים משולבים בתוך המאמר, עם פתיחת והבאת המראי מקומות, ומהווה כלי עזר ללימוד ההמשך, בצורת לימוד בחברותא.

View full details