Skip to product information
1 of 1

סידור המפורש

סידור המפורש

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

סידור המפורש לימות החול, שבת ויום-טוב

סידור התפילה אותו תיקן אדמו"ר הזקן על פי נוסח האר"י ז"ל בתוספת פירוש המילות וביאור תוכן התפילות.

מבנה הפירוש הותאם לסידור 'תהלת ה'', ממנו נוהגים להתפלל אנ"ש חסידי חב"ד בכל מקומות מושבותיהם.

View full details